Image
Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между СОЛАР ПАУЪР ЕУ-ЕООД от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www. solarpowereu.com с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга. С натискане на бутона OK, потребителят/клиентът се съгласява и изцяло приема да се използват и съхраняват личните му данни съобразно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.solarpowereu.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента/, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.solarpowereu.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. Попълването на формата за контакт и натискането на бутон “Контакт с нас” или попълването на контактна форма “Изпрати” се счита за предложение за сключване на договор за покупко-продажба, с предмет посочените стоки, направено чрез електронни средства, отправено към СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД.
 5. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД си запазва правото да направи отказ от продажба и / или доставка на потвърдена / непотвърдена поръчка, в случай, че стоките не са достъпни, в случай на грешки в наличности, цени и други фактори, по усмотрение на търговеца. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 6. Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.
 7. Възможни са неточности или грешки в описанията на продуктите, също така изображенията и видео материалите са с илюстративен характер и е възможно отклонение в цветовете или дизайна на предлаганите артикули тъй като производителя си запазва правото да прави такива промени и СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД не носи отговорност за подобни отклонения.
 8. ДОСТАВКА
  7. Доставката на поръчаните от www.solarpowereu.com продукти се извършва в цялата страна от куриерски фирми Еконт Експрес ООД или Спиди АД до посочен от клиента адрес или до офис на куриер. Доставката се осъществява за сметка на купувача.
 9. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
  8. Банков превод
  Клиентър може закупи продукти от уебсайтът на www-solarpowereu.com чрез банков превод към сметката на и СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД. Следвайки етапите на поръчка.
 10. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ
 11. Връщане на закупен продукт
  Като потребител Вие имате право да върнете закупен от уебсайта www.solarpowereu.com продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването му, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. В съответствие със Закона за защита на потребителите. и СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД следва да Ви възстанови в пълен размер заплатената за продукта сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която сте упражнили правото си за връщане на стоката на посочена от Вас банкова сметка. Разноските по връщането на продукта са за сметка на потребителя.
 12. Право на рекламация
  Можете да направите рекламация на нашия e-mail office@solarpowereu.com или на телефон +359 876171170 съгласно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. Значимостта на несъответствието;
 3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

За повече информация: https://kzp.bg/

 1. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
  14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www. solarpowereu.com
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на www. solarpowereu.com

Съобразно закона в ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., клиентът има право да се откаже от своята онлайн покупка, както и от покупки, направени извън магазин (напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни.

Този „период на размисъл” изтича 14 дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

В рамките на този срок клиентът може да се откаже от своята поръчка поради каквато и да е причина – дори ако просто промени решението си, при което клиентът поема разходите по обратния транспорт.

За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва недвусмислено да информира СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  за решението си да се откаже от покупката. Може да направи това например като добави писмена декларация към стоките, които връща по пощата, куриер и т.н., или като изпрати факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върне стоките. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  трябва да предостави стандартен формуляр за отказ, който клиентът може, но не е длъжен да използва, за да уведоми СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  за своя отказ.

СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  трябва да върне на клиентът заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако стоките не са получени или доказателство, че са му изпратени. Възстановяването трябва да включва всички разходи за доставка, които са заплатени, при покупка. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  обаче може да таксува допълнително, ако изрично клиентът е поискал нестандартна (експресна) доставка. При такива условия, клиентът заплаща транспортните разходи.

За обемисти стоки, СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  трябва да информира клиентът поне за приблизителните разходи за връщане на стоките. Клиентът трябва да изпрати стоките на СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  до 14 дни, след като е информирал СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД , че иска да се откаже.

При отказ от страна на клиента в рамките на 14 дневния срок, по причина различна от рекламация, клиентът поема транспортните разходи.

Важно!
Клиентът трябва да има в предвид, че не може да използва получените стоки, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на клиента, да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

При възникване на спор, клиентът има право да се обърне към Комисията за Защита на Потребителя. https://kzp.bg/

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  18. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www. solarpowereu.com
 3. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Грийн СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www. solarpowereu.com

20а. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 2. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 4. ТЕРМИНОЛОГИЯ
  25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www. solarpowereu.com на своя компютър.
 5. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 6. Уебсайтът www. solarpowereu.com е собственост на СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД .
 7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на СОЛАР ПАУЪР ЕУ ЕООД, съобразно българското законодателство.
Solar Power Eu - соларни панели и инвертори

Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

За връзка с нас

Информация

Абонамент

Абонирайте се за актуални предложения и оферти.

Your Cart

Поръчката е празна

Your Wishlist

Списъкът с желани продукти е празен

Login