Image
Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

Инвестиции в слънчева енергия

Инвестиции в слънчева енергия

Според Българската фотоволтаична асоциация, 2019 г. е отбелязала бум на слънчевата енергия в ЕС и над 100% ръст на пазара. Прогнозите са за нов рекорден ръст на инсталираната мощност от 24,3 ГВт за 2022 г. и 26,8 ГВт за 2023 г. Според асоциацията бъдещето на фотоволтаиците е в градските проекти и транспорта.

Предимства:

  • Фотоволтаиците са подходяща инвестиционна възможност за:
  • ниски цени на технологията, използвана при соларната система;
  • висока ефективност на фотоволтаичните панели;
  • преференциални цени за изкупуване на електрически ток, произведен от фотоволтаици;
  • опростена процедура за свързване към мрежата;

Фотоволтаичният парк е вид слънчева електроцентрала, която произвежда електрическа енергия с помощта на слънчеви панели, изградени от фотоволтаични клетки (слънчеви батерии). Фотоволтаичните модули могат да се произвеждат на едро, което води и до икономия от мащаба.

1. Ако фотоволтаичната мощност е върху жилищен блок се иска решение на общо събрание на собствениците. Това не е необходимо за еднофамилните сгради и предприятията.

2. Необходимо е и получаване на скица/ виза за проектиране от общината, в която е обектът.

3. С издадената скица/виза за проектиране се иска проучване на условията за присъединяване от разпределителното дружество, към чиято мрежа ще бъде присъединен обектът.

4. Следва становище за присъединяване на централата, като за обектите до 30 киловата становището се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите, когато мястото на присъединяване на енергийните обекти съвпада с мястото, където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия, в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител, в срок до 15 дни от постъпване на искането.

5. Предварителен договор за присъединяване за обекти до 30 киловат пика не се сключва, а само договор за присъединяване при условията, определени в становището на оператора на електрическата мрежа и при издадено разрешение за строеж.

6. Със скицата/визата и становището се възлага проектиране в обхват: становище от инженер-конструктор; проекти за електрическата част с чертежи, схеми, вкл. еднолинейна схема, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

7. Следва внасяне на пакета документи и чертежи в общината за разрешение за строителство за обект VI категория. В този случай не се изисква одобряване на инвестиционни проекти. С издаденото разрешение за строеж се сключва договор за присъединяване с разпределителното дружество.

8. Добре е централата да се изгражда от технически лица, притежаващи необходимата квалификация съгласно изискванията на чл. 21 от ЗЕВИ (или друга подобна национална програма за акредитация) и при спазване на всички приложими норми за безопасност на инсталацията, както и висок стандарт за качество на използваните материали.

9. Мрежовият оператор установява годността на електрическата централа чрез извършване на проверка на място за степента на завършеност на инсталацията и оформя с производителя и инсталатора констативен протокол за съответствието й с разрешението за строеж, договора за присъединяване и съгласувания проект част „Електро".

10. В случаите, когато се отдава енергия в мрежата се сключва договор за достъп и пренос с електроразпределителното дружество.

11. Централата се включва в мрежата.

12. Централата се регистрира в митниците по Закона за акцизите и данъчните складове при следните условия:

Лицата, произвеждащи и продаващи собствена електроенергия на битови или стопански клиенти, са задължени да се регистрират. Лицата, които произвеждат и потребяват собствена електроенергия за битови нужди, са освободени от регистрация. Освободени от акциз лица се регистрират в агенция "Митници"

Пощенска банка изгради собствена фотоволтаична еле...
Фотоволтаичното земеделие - новата страст на ферме...
Solar Power Eu - соларни панели и инвертори

Можем да проектираме, доставим, монтираме и въведем вашата централа в експлоатация от проектирането до решението по институциите.

За връзка с нас

Информация

Абонамент

Абонирайте се за актуални предложения и оферти.

Your Cart

Поръчката е празна

Your Wishlist

Списъкът с желани продукти е празен

Login